Przejdź do treści

Regulamin - Stawowa

REGULAMIN STUDIA REGIMIS

Regulamin dotyczy uregulowania praw i obowiązków osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych przez STUDIO REGIMIS oraz spraw organizacyjnych w zakresie funkcjonowania obiektu sportowego.
§ 1
UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
 1. Każdy pełnoletni uczestnik zajęć a w przypadku dzieci rodzic bądź opiekun prawny jest zobowiązany do pobrania oraz wypełnienia wymaganych dokumentów dostępnych na stronie www.regimis.pl. Wypełnione oraz podpisane dokumenty należy wysłać do STUDIA REGIMIS za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@regimis.pl najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez STUDIO REGIMIS jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które przestrzegają regulaminu, wykupiły karnet lub opłaciły wejście jednorazowe.
 4. Uczestnicy zajęć mają prawo do skorzystania z jednorazowej, bezzwrotnej opłaty członkowskiej w wysokości wskazanej w cenniku, uprawniającej do otrzymania Karty Członkowskiej REGIMIS ważnej w trakcie trwania bieżącego sezonu treningowego (od września 20XX r. do sierpnia 20XX+1r.)
 5. W ramach Karty Członkowskiej REGIMIS uczestnik zajęć otrzymuje pakiet zawierający:
  – skarpetki oraz smycz z logo REGIMIS,
  – jedno wejście gratis,
  – jedno wejście gratis dla przyjaciela,
  – karnet w obniżonej cenie.
 6. Zajęcia odbywają się w grupach, których liczba jest ograniczona.
 7. Uczestnicy pomiędzy 3 a 18 rokiem życia mogą korzystać z zajęć STUDIA REGIMIS wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego; rodzic/opiekun prawny musi znajdować się na terenie obiektu STUDIA REGIMIS nie jest jednak zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach wraz z dzieckiem.
 8. STUDIO REGIMIS nie świadczy usług opieki nad osobami niepełnoletnimi. Decyzję o korzystaniu przez osoby niepełnoletnie z zajęć organizowanych przez STUDIO REGIMIS podejmują rodzice/opiekunowie prawni.
§ 2
BEZPIECZEŃSTWO
 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż STUDIO REGIMIS nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy STUDIA REGIMIS oraz osób działających w imieniu firmy. STUDIO REGIMIS nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć, o ile nie wynikają z winy firmy.
 2. STUDIO REGIMIS nie wymaga od uczestników zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia zezwalającego na uczestnictwo w zajęciach. W związku z powyższym uczestnik może we własnym zakresie wykonać badania celem ustalenia stanu zdrowia i kondycji fizycznej pozwalającej na uczestnictwo w zajęciach bądź odstąpić od nich, jednakże zobowiązany jest do pisemnego poinformowania STUDIA REGIMIS o stanie zdrowia i oznacza to, że jest świadomy stanu swego zdrowia, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.
 3. STUDIO REGIMIS nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione w szatni. W przypadku wartościowych przedmiotów o niewielkich rozmiarach, takich jak telefon komórkowy lub biżuteria istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę i położenia w wyznaczonym przez instruktora lub trenera miejscu.
 4. Przebywanie na salach bez wiedzy i zgody trenera lub instruktora jest zabronione. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom trenera lub instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora lub trenera odpowiedzialność ponosi uczestnik.
 5. Ze względów higieny i bezpieczeństwa nie pozwala się na wnoszenie na sale gimnastyczne jedzenia i ciepłych napoi.
 6. Osoby towarzyszące uczestnikom i uczestnicy przebywający na terenie obiektu STUDIA REGIMIS zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia firmy oraz innych uczest­ników zajęć.
 7. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, nie zakłócając porządku. Osoby oczekujące na uczestników zajęć nie mają prawa wejścia na salę i mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
 8. Za usunięcie i pokrycie finansowe szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi odpowiedzialność on sam lub jego prawny opiekun.
 9. Na terenie obiektu STUDIA REGIMIS obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych, narkotyków, a także przyprowadzania zwierząt.
§ 3
SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ
 1. Zajęcia prowadzone są w grupach, przy czym ilość osób biorących udział w zajęciach określa STUDIO REGIMIS.
 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany stroju. Obowiązkowy strój dla uczestników zajęć gimnastycznych lub akrobatycznych to T-shirt, spodenki, skarpetki lub boso.
 3. Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
 4. Instruktor lub trener ma prawo niewpuszczenia na salę osób spóźniających się na zajęcia.
 5. STUDIO REGIMIS ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób je utrudnia. Wykluczenie oznacza opuszczenie sali ćwiczeń przez osobę dorosłą, a w przypadku nieletnich pozostawienie ich na sali do czasu ich odbioru przez opiekuna. Uczestnikowi wykluczonemu z zajęć nie przysługuje zwrot poniesionych opłat za udział w zajęciach.
 6. W przypadku dużej liczby chętnych uczestników, która przekroczy określoną ilość osób w grupie STUDIO REGIMIS zapewni zajęcia w innej grupie, bądź dokona zwrotu pieniędzy.
 7. W przypadku zbyt małej liczby uczestników danej grupy STUDIO REGIMIS zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i zwrotu pieniędzy, bądź zaproponuje udział w innej grupie.
 8. STUDIO REGIMIS może wyznaczyć inną osobę do prowadzenia zajęć w przypadku choroby, niedyspozycji lub zwolnienia od zajęć trenera lub instruktora.
 9. STUDIO REGIMIS może odwołać zajęcia jedynie w uzasadnionych przypadkach, co oznacza, iż zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie uzgodnionym z uczestnikami, a w przypadku braku porozumienia opłata za odwołane zajęcia może być zwrócona.
 10. Studio ma prawo do zmiany grafiku zajęć (terminu, miejsca oraz instruktora grupy). Jeśli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi kontynuację szkolenia, STUDIO REGIMIS przenosi niewykorzystaną kwotę na poczet zajęć w innej grupie lub zwraca niewykorzystane pieniądze za rozwiązaną grupę.
 11. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody właściciela lub managera STUDIA REGIMIS.
§ 4
ZAPISY NA ZAJĘCIA
 1. W celu zapisania się na zajęcia należy wysłać zgłoszenie sms na numer telefonu + 48 576 697 881 podając w treści imię i nazwisko uczestnika, nazwę grupy oraz dni i godziny zajęć.
 2. Po uzyskaniu informacji o dostępnych miejscach należy niezwłocznie dokonać przelewu bankowego na numer konta: 72 1140 2004 0000 3202 8154 0499 oraz wysłać potwierdzenie przelewu na adres biuro@regimis.pl.
 3. Tylko wysłane potwierdzenie przelewu jest jednocześnie potwierdzeniem zapisu oraz gwarancją udziału w zajęciach.
 4. W przypadku zapisu na pierwsze zajęcia gratis do których uprawnia Karta Członkowska REGIMIS należy w treści sms wpisać imię i nazwisko uczestnika, dzień i godzinę zajęć oraz dopisek – 1 ZAJĘCIA GRATIS.
§ 5
REGULAMIN PŁATNOŚCI
 1. W STUDIO REGIMIS obowiązuje cennik aktualny na stronie www.regimis.pl.
 2. Opłaty są uiszczane wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego w walucie polskiej na konto 72 1140 2004 0000 3202 8154 0499 oraz płatności na miejscu w biurze.
 3. Opłaty uiszcza się z góry za zajęcia w grupach, jak i za udział w lekcjach indywidualnych, najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Tytuł przelewu bankowego musi zawierać imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę grupy oraz dni i godziny zajęć.
 5. Potwierdzenie dokonania przelewu bankowego należy wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@regimis.pl najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem zajęć. Wysłane potwierdzenie przelewu jest jednocześnie potwierdzeniem zapisu na zajęcia.
 6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykupienia karnetu uprawniającego do udziału w zajęciach.
 7. Karnet obowiązuje przez okres jednego miesiąca, tj. od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca.
 8. Karnet jest imienny i może korzystać z niego tylko jedna osoba. Opłata za karnet uzależniona jest od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu kalendarzowym.
 9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do uczestniczenia w zajęciach w innym terminie lub grupie z powodu opuszczenia zajęć zgodnie z wykupionym karnetem, ani też do zwrotu pieniędzy za opuszczone zajęcia.
 10. W przypadku długotrwałej choroby trwającej co najmniej 14 dni potwierdzonej zwolnieniem lub zaświadczeniem lekarskim decyzję o przesunięciu zajęć lub o zwrocie pieniędzy podejmuje właściciel lub manager o ile biuro STUDIA REGIMIS zostało wcześniej niezwłocznie (3 dni) powiadomione o zaistniej chorobie. Inne przypadki losowe nie będą uwzględniane.
 11. STUDIO REGIMIS zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.
§ 6
PROMOCJE I ZNIŻKI
 1. Do zniżek i promocji uprawnieni są wyłącznie posiadacze kart członkowskich STUDIA REGIMIS
 2. Aktualna oferta zniżek obowiązujących w STUDIO REGIMIS jest dostępna na stronie internetowej www.regimis.pl.
 3. Promocje i zniżki nie dotyczą opłat za pojedyncze zajęcia.
§ 7
SPRAWY OGÓLNE
 1. Uczestnik zajęć prowadzonych przez STUDIO REGIMIS wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez STUDIO REGIMIS i jej patronów.
 2. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu STUDIA REGIMIS mogą zostać skreślone z listy uczest­ników zajęć, co oznacza wykluczenie z zajęć bez prawa do zwrotu opłat.
 3. Odstępstwa od regulaminu przy zawarciu umowy z uczestnikiem mogą być stosowane indywidualnie wyłącznie przez właściciela STUDIO REGIMIS.
 4. STUDIO REGIMIS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
§ 8
REKLAMACJE
 1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez STUDIO REGIMIS można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@regimis.pl.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 45 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem Klient zostanie poinformowany w formie pisemnej.
 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie elektronicznej.