Regulamin

REGULAMIN STUDIA SPORTU I REKREACJI JACKA WŁUKI REGIMIS

Regulamin dotyczy uregulowania praw i obowiązków osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych przez Studio Sportu i Rekreacji Jacka Włuki REGIMIS oraz spraw organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Studia.

1 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Każdy z chętnych do uczestnictwa w zajęciach jest zobowiązany do zgłoszenia się do biura Studia REGIMIS w celu wypełnienia stosownych dokumentów.
 2. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Studio Sportu i Rekreacji Jacka Włuki ,,REGIMIS”, zwanym dalej Studiem REGIMIS jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które przestrzegają regulaminu, wykupiły karnet lub opłaciły w nich udział.
 4. Uczestników zajęć obowiązuje jednorazowa, bezzwrotna opłata członkowska w wysokości wskazanej w cenniku, uprawniająca do otrzymania Karty Członkowskiej Studia REGIMIS ,zakupu karnetu oraz do korzystania z promocji. Opłatę tę należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia się zajęć.
 5. Zajęcia odbywają się w grupach, których liczba jest ograniczona.
 6. Uczestnicy pomiędzy 4 a 18 rokiem życia mogą korzystać z zajęć Studia Regimis jedynie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego; rodzic/opiekun prawny musi znajdować się na terenie Studia Regimis, nie jest jednak zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach wraz z dzieckiem.
 7. Studio Regimis nie świadczy usług opieki nad osobami niepełnoletnimi. Decyzję o korzystaniu przez osoby niepełnoletnie z zajęć organizowanych przez Studio Regimis podejmują rodzice/opiekunowie prawni.

2 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Studio REGIMIS nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Studia REGIMIS i osób działających w imieniu Studia. Studio REGIMIS nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć o ile nie wynikają z winy Studia.
 2. Studio REGIMIS nie wymaga od uczestników zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia zezwalającego na uczestnictwo w zajęciach. W związku z powyższym uczestnik może we własnym zakresie wykonać badania celem ustalenia stanu zdrowia i kondycji fizycznej pozwalającej na uczestnictwo w zajęciach bądź odstąpić od nich, jednakże zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Studia REGIMIS o stanie zdrowia i oznacza to, że jest świadomy stanu swego zdrowia, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.
 3. Studio REGIMIS nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione w szatni . W przypadku wartościowych przedmiotów o niewielkich rozmiarach, takich jak telefon komórkowy lub biżuteria istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę i położenia w wyznaczonym przez instruktora lub trenera miejscu.
 4. Przebywanie na salach bez wiedzy i zgody trenera lub instruktora jest zabronione. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom trenera lub instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora lub trenera odpowiedzialność ponosi uczestnik.
 5. Ze względów higieny i bezpieczeństwa nie pozwala się na wnoszenie na sale gimnastyczne jedzenia i ciepłych napoi.
 6. Osoby towarzyszące uczestnikom i uczestnicy przebywający na terenie hali Mosir oraz w pomieszczeniach sal Studia REGIMIS zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Studia REGIMIS i innych uczest­ników zajęć.
 7. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, nie zakłócając porządku w Studio REGIMIS. Osoby oczekujące na uczestników zajęć nie mają prawa wejścia na salę i mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
 8. Za usunięcie i pokrycie finansowe szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi odpowiedzialność on sam lub jego prawny opiekun.
 9. Na terenie Studia REGIMIS obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych, narkotyków, a także przyprowadzania zwierząt.

3 SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

 1. Zajęcia prowadzone są w grupach, przy czym ilość osób odbywających zajęcia w grupie określa Studio.
 2. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia zobowiązany jest na początku zajęć do okazania ważnego karnetu lub dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności za zajęcia .
 3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany stroju. Obowiązkowy strój dla uczestników zajęć gimnastycznych lub akrobatycznych to t-shirt, spodenki, skarpetki lub boso.
 4. Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
 5. Instruktor lub trener ma prawo niewpuszczenia na salę osób spóźniających się na zajęcia.
 6. Studio REGIMIS ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób je utrudnia. Wykluczenie oznacza opuszczenie Sali ćwiczeń przez osobę dorosłą, a w przypadku nieletnich pozostawienie ich na Sali do czasu ich odbioru przez opiekuna. Uczestnikowi wykluczonemu z zajęć nie przysługuje zwrot poniesionych opłat za udział w zajęciach.
 7. W przypadku dużej liczby chętnych uczestników, która przekroczy określoną ilość osób w grupie Studio zapewni zajęcia w innej grupie, bądź dokona zwrotu pieniędzy.
 8. W przypadku zbyt małej liczby uczestników danej grupy Studio zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i zwrotu pieniędzy, bądź zaproponuje udział w innej grupie.
 9. Studio może wyznaczyć inna osobę do prowadzenia zajęć w przypadku choroby, niedyspozycji lub zwolnienia od zajęć trenera lub instruktora.
 10. Studio może odwołać zajęcia jedynie w uzasadnionych przypadkach, co oznacza iż zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie uzgodnionym z uczestnikami, a w przypadku braku porozumienia opłata za odwołane zajęcia może być zwrócona.
 11. Studio ma prawo do zmiany grafiku zajęć (terminu, miejsca oraz instruktora grupy). Jeśli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi kontynuację szkolenia, Studio REGIMIS przenosi niewykorzystaną kwotę na poczet zajęć w innej grupie lub zwraca niewykorzystane pieniądze za rozwiązaną grupę.
 12. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody właściciela lub managera STUDIA REGIMIS.

4 REGULAMIN PŁATNOŚCI

 1. W Studio obowiązuje cennik aktualny na stronie www.regimis.pl.
 2. Uczestnik reguluje opłaty przed zajęciami w biurze lub wyznaczonym do tego miejscu na Sali.
 3. Osoby uczęszczające na zajęcia, po dokonaniu jednorazowej, bezzwrotnej opłaty członkowskiej, oraz wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, otrzymują Kartę Członkowską Studia REGIMIS, ważną od momentu zakupu do końca sierpnia roku bieżącego, a jeżeli zakup nastąpił w poprzednim roku do końca sierpnia następnego roku.
 4. Opłaty za zajęcia dokonywane są jedynie w formie gotówkowej w walucie polskiej. Opłaty pobiera się z góry za zajęcia w grupach, jak i za zajęcia w lekcjach indywidualnych.
 5. Studio oprócz karty członkowskiej wprowadza opłaty karnetowe. Karnet obowiązuje przez okres jednego miesiąca, tj. od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca. Karnet jest imienny i może korzystać z niego tylko jedna osoba. Opłata za karnet uzależniona jest od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu kalendarzowym.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do uczestniczenia w zajęciach w innym terminie lub grupie z powodu opuszczenia zajęć w określonym terminie i grupie, ani też do zwrotu pieniędzy za opuszczone zajęcia.
 7. W przypadku długotrwałej choroby trwającej co najmniej 14 dni potwierdzonej zwolnieniem lub zaświadczeniem lekarskim decyzję o przesunięciu zajęć lub o zwrocie pieniędzy podejmuje właściciel lub manager o ile biuro Studia REGIMIS zostało wcześniej niezwłocznie (3 dni) powiadomione o zaistniej chorobie. Inne przypadki losowe nie będą uwzględniane.
 8. Studio REGIMIS zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.

5 PROMOCJE I ZNIŻKI

 1. Do zniżek i promocji uprawnieni są wyłącznie posiadacze kart członkowskich oraz złotych kart stałego klienta.
 2. Aktualna oferta zniżek obowiązujących w Studio REGIMIS jest dostępna na stronie internetowej www.regimis.pl.
 3. Promocje i zniżki nie dotyczą opłat za pojedyncze zajęcia.
 4. Warunkiem otrzymania złotej karty stałego klienta obowiązującej tylko i wyłącznie na zajęciach indywidualnych jest uczestnictwo w nich przez okres minimum 10 miesięcy.

6 SPRAWY OGÓLNE

 1. Uczestnik zajęć prowadzonych przez Studio REGIMIS wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Studio REGIMIS i jego patronów.
 2. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu Studia REGIMIS mogą zostać skreślone z listy uczest­ników zajęć, co oznacza wykluczenie z zajęć bez prawa do zwrotu opłat.
 3. Odstępstwa od regulaminu przy zawarciu umowy z uczestnikiem mogą być stosowane indywidualnie wyłącznie przez właściciela Studia Jacka Włukę.
 4. Studio REGIMIS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

7 REKLAMACJE

 1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Studio, Członek Studia albo inna osoba korzystająca z usług Studia może złożyć w formie pisemnej w recepcji Studia, przesłać do Regimis Studio Sportu i Rekreacji Jacka Włuka w Łodzi przesyłką pocztową na adres korespondencyjny ul. Oazowa 2, 93-433 Łódź.
 2. Właściciel Studia rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 45 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem Członek Studia zostanie poinformowany w formie pisemnej.
 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny.